konkurs fotograficzny

UWAGA TERMIN NADSYŁANIA PRAC PRZEDŁUŻONY DO 30 PAŹDZIERNIKA !

REGULAMIN

KONKURS FOTOGRAFICZNY „WYPATRZONE W SADZIE”

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Ziemi Lipowskiej 34-324 Lipowa 770/3

Cel konkursu:

wzbudzenie zainteresowania bogactwem przyrody i krajobrazu

pokazanie piękna sadów o każdej porze roku

odkrywanie bogactwa przyrody występującego w sadach

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 prac

3. Prace należy nadsyłać w formie odbitki o formacie min 15x 21 cm na adres Stowarzyszenie Ziemi Lipowskiej Lipowa 770/3 34-324 Lipowa oraz dodatkowo mailem w formacie JPG min 800x600 pix stowarzyszenie Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4. Zdjęcia należy opisać podając tytuł pracy, miejsce wykonania zdjęcia, imię i nazwisko autora oraz nr telefonu kontaktowego Powyższe dane należy podac również w treści maila /listu elektronicznego

5. W konkursie będą brały udział tylko prace spełniające podane wyżej warunki oraz zgodne z tematyką konkursu. Wstępnej oceny prac dokona 3-osobowe jury sprawdzając zgodność zdjęć z celami konkursu.

6. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów. Przesłane na konkurs zdjęcia zostaną zamieszczone w galerii konkursowej oraz pokazane na wystawie pokonkursowej pt’ Wypatrzone w sadzie”

7. Zdjęcia należy nadsyłać do 15.10.2014 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.10.2014 r.

8. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora składające się z min. 5 osób. Decyzje jury są ostateczne. Jury dokona oceny prac w kategoriach wiekowych dzieci, młodzież , dorosli

9. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury talefonicznie lub mailowo.

10. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie www.gmina-lipowa.org oraz na profilu organizatora na facebooku

11. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

12. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatorów w okresie 15 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

13. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

14. Wysłanie pliku jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia . Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych zdjęć na wszystkich pola eksploatacji znanych polskiemu prawu Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za publikację zdjęć na stronach internetowych organizatora na jego profilu na facebooku a także pokazy w czasie trwania wystawy pokonkursowej. Organizator nie będzie udostępniał zdjęć zgłoszonych do konkursu osobom trzecim (ani odpłatnie, ani nieodpłatnie).

15. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć (także tych nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora.

16. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nielegalnie wykorzystanie zdjęć opublikowanych na stronie www.gmina-lipowa.org (w tym kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim, sprzedaż zdjęć) przez osoby nieupoważnione.

17. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień regulaminu

18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

19. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.)

regulamin do pogrania w zakładce pliki do pobrania!!

 

 

 

Wspierają Nas

VAX NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

 

stat4u