Główne cele stowarzyszenia to:

1. Popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, sportu, kultury i turystyki jak również wszelkich działań mających na celu promowanie potencjału gospodarczego oraz walorów turystycznych Gminy Lipowa oraz województwa śląskiego.

2. Promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, działalności sportowej, turystyki i krajoznawstwa oraz organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania jak również doradztwo, poradnictwo, pośrednictwo i przygotowanie zawodowe oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie wspierania rozwoju zawodowego.

4. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz integracja lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego.

5. Szerzenie kultury, sztuki, poszanowania dóbr kultury i tradycji jak również wspieranie inicjatyw w zakresie ochrony zabytków i rewitalizację tych zabytków,

6. Popularyzacja postaw ekologicznych i zachowanie czystego środowiska naturalnego oraz propagowanie idei zdrowego społeczeństwa.

7. Uczestnictwo w projektach związanych z rozwojem gminy Lipowa
w szczególności mających na celu promocję gminy, budowę, rozbudowę, modernizację obiektów znajdujących na terenie gminy,

Stowarzyszenie realizuje cele m.in. poprzez :

1. Działalność edukacyjną w formie: organizowanie różnego rodzaju kursów, szkoleń, konkursów , prelekcji, odczytów, wykładów, sympozjów, klubów dyskusyjnych itp.

2. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

3. Podejmowanie działań mających na celu ściąganie prywatnej przedsiębiorczości na teren objęty działaniem stowarzyszenia.

4. Wymiana doświadczeń z lokalnymi przedsiębiorcami w formie spotkań mających na celu wzbudzenie zainteresowania prowadzeniem działalności gospodarczej,

5. Promocja zdrowego trybu życia.

6. Organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych, powoływanie i wspieranie podmiotów, które za swój cel mają poznawanie naszego regionu, kraju, świata.

7. Prowadzenie działań mających na celu promocję czystego środowiska i edukację ekologiczną poprzez organizowanie odczytów, prelekcji, szkoleń, imprez angażujących dzieci w działania proekologiczne.

8. Prowadzenie działalności charytatywnej, a w szczególności organizowanie, zbiórek publicznych.

9. Wspieranie i organizowanie wymiany naukowej, technicznej, sportowej i turystycznej między narodami, a także w uczestnictwo w programach wymiany młodzieży z innymi krajami, współpraca ze społecznościami polskimi z różnych krajów.

10. Współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi
i zagranicznymi, działającymi na rzecz środowisk lokalnych.

11. Działalność popularyzacyjną, informacyjną i wydawniczą.

Więcej informacji w statucie

Wspierają Nas

VAX NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

 

stat4u