Spis treści
Warunki naturalne
Budowa geologiczna i rzeźba terenu
Klimat
Sieć rzeczna
Fauna i flora
Wszystkie strony

Sieć rzeczna

 

 

Kotlina Żywiecka w całości położona jest na obszarze zlewni Wisły.  W poszczególnych częściach regionu stosunki wodne zróżnicowane są w związku z różnorodnością warunków środowiska, szczególnie zaś warunków klimatycznych, właściwości hydrogeologicznych skał i rzeźby terenu. Dzięki urozmaiconej rzeźbie terenu Kotlina Żywiecka jest pokryta gęstą siecią rzek i potoków górskich, które tworzą dorzecze rzeki Soły. Główne cieki płyną w wyraźnie wykształconych dolinach rzecznych oraz w dolinach wciosowych (Leśnianka, Żylica) (Machowski i in. 2005). Dopełnieniem powierzchniowej sieci hydrograficznej są stawy hodowlane .

Gmina Lipowa położona jest w zlewni Soły do której wpadają wszystkie potoki tego regionu. Główne rzeki gminy to Leśnianka, Żarnówka, Kalna i Kalonka. Źródła rzek znajdują się na zboczach Beskidu Śląskiego a w obrębie gminy znajdują ich górne  i środkowe biegi. W górnych odcinkach rzeki charakteryzują się dużymi spadkami oraz dużą zmiennością stanów wody, co wiąże się przede wszystkim z nieprzepuszczalnym fliszowym podłożem. Potoki te, zwłaszcza w górnych biegach w rejonach zalesionych posiadają znaczne spadki i mocno wcinają się w podłoże odsłaniając warstwy fliszu budującego Beskidy oraz Kotlinę Żywiecką. Szczególnie piękna jest dolina potoku Leśnianka  - tzw.  Dolina Zimnika gdzie w związku z intensywna erozja wgłębną oglądać można progi skalne oraz odsłaniające się warstwy fliszu głownie w postaci łupków.

Zasoby wód powierzchniowych w gminie są dość znaczne jednak  bardzo  uzależnione od opadów, a w okresie deszczowym – tworzą groźne wezbrania, a nawet powodzie.

Część gminy położona jest w obszarze źródliskowym. Zasoby wód podziemnych tego terenu są stosunkowo niewielki co odczuwalne jest jako okresowe deficyty wody w całej niemal gminie. Najważniejsze źródła znajdują się m.in na zboczach Murońki, a najbardziej znanym jest "Zimnik".

 Wspierają Nas

VAX NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

 

stat4u