Spis treści
Warunki naturalne
Budowa geologiczna i rzeźba terenu
Klimat
Sieć rzeczna
Fauna i flora
Wszystkie strony


Fauna i Flora

Gmina Lipowa należy do gmin o znacznym stopniu zalesienia 56% powierzchni zajmują lasy. Zdecydowana większość stanowią lasy będące własnością Skarbu Państwa.  najwyżej położone tereny gminy porasta  górnoreglowy bór karpacki (masyw Skrzycznego, Łukaszne),  zajmuje on partie grzbietowe położone powyżej 1050mn.p.m. Niżej obserwować można dolnoreglowy bór jodłowo- świerkowy. inne zbiorowiska leśne występujące na terenie gminy to: podgórski łęg jesionowy , nadrzeczna olszyna górska i kwaśna buczyna górska oraz żyzna buczyna Karpacka (Wilczek 1998). Ponad polowe powierzchni leśnej zajmują drzewostany jednogatunkowe. Dominujące gatunki to świerk, jodła, buk, olsza.

 Szata roślinna gminy jest dość urozmaicona, przede wszytkom ze względu na położenie w obrębie Beskidu Śląskiego jak i Kotliny Żywieckiej. Prowadzone przez botaników na terenie gminy  inwentaryzacje florystyczne wykazały występowanie  419 gatunków roślin naczyniowych.  Na terenie gminy sklasyfikowano gatunki leśne, łąkowe, nadwodne i szuwarowe, jak również torfowiskowe czy naskalne. Występują tutaj również rośliny górskie m.in: parzydło leśne, podrzeń żebrowiec, marzanka wonna czy goryczka trojeściowa. Na szczególną uwagę zasługują 22 gatunki chronione oraz 7 podlegających ochronie częściowej.

Gatunki chronione występujące na terenie gminy to m.in: podrzeń żebrowiec, paprotka zwyczajna, widłak wroniec, kopytnik pospolity, orlik pospolity, tojad mocny, wawrzynek wilczełyko, pokrzyk wilcza jagoda, naparstnica purpurowa, goryczka trojeściowa, dziewiećsił bezłodygowy, lilia złotogłów, parzydło leśne, mieczyk dachówkowaty, listera jajowata i podkolan biały.


Gmina gminy Lipowa jest bardzo bogata i różnorodna. W zbiorowiskach łęgowych można spotkać: żabę wodną, zaskrońca zwyczajnego,bociana białego, czajkę, dzięciołka, pliszkę siwą. W lasach i borach kryje się: żaba trawna, sikora bogatka, drozd śpiewak, szpak, wrona siwa, kos, pierwiosnek, trznadel, nornica ruda, mysz leśna, zając szarak , sarna i lis. W naturalnych lasach górskich szczególnie w buczynie karpackiej występują: salamandra plamista, traszka górska, pusz­czyk, siniak, dzięcioł czarny, dzięcioł zielonosiwy, pleszka, muchołówka szara, muchołówka żałobna. Na licznych polanach mają tu swoje siedliska: żmija zygzakowata, jaszczurka żyworodna, kopciuszek, a także skowronek polny.

Największą atrakcją faunistyczną gminy jest głuszec. Jego ostoja znajduje się w Leśnictwie Łukaszne. Gatunek ten jest wg "Polskiej czerwonej księgi zwierząt" (Głowaciński 1992 ) silnie zanikającym i zagrożonym. Jest on chroniony prawem łowieckim. Populacja głuszca występująca w Beskidzie Śląskim należy do najliczniejszych w kraju. Wyznaczona ostoja głuszca na terenie gminy Lipowa obejmuje swym zasięgiem obszar projektowanego rezerwatu "Stary Bór",


Literatura:

Kondracki J., 1998: Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, PWN, Warszawa

Niedźwiedź T., 1984: O pogodzie i klimacie Gór Polskich. Wydawnictwo PTTK „KRAJ”. Warszawa-Kraków

Wilczek Z., 1998: Osobliwości szaty roślinnej województwa bielskiego.Poznań

Ziętara T.,1986 :Krajobraz Kotliny Żywieckiej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

 


 

 

 Wspierają Nas

VAX NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

 

stat4u