Spis treści
Walory przyrodnicze
Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego
Dolina Zimnika
Rezerwat Kuźnie
Geostanowiska
Pomniki przyrody
Wszystkie strony

 

 

Walory przyrodnicze gminy Lipowa

 

Gmina Lipowa charakteryzuje się dużym bogactwem walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Głównym czynnikiem, który zadecydował o zróżnicowaniu rzeźby terenu, budowy geologicznej, walorów florystycznych i faunistycznych jest lokalizacja gminy na pograniczu Kotliny Żywieckiej i Beskidu Śląskiego. Gmina charakteryzuje się znacznym stopniem zalesienia. W zachodniej części gminy położonej w obrębie Beskidu Śląskiego powstały obszary chronione: Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego oraz rezerwat przyrody nieożywionej „Kuźnie”.

Do walorów turystycznych gminy powstałych bez udziału człowieka zaliczyć należy ciekawe formacje skalne (np. ambony skalne w rezerwacie Kuźnie czy Malinowską Skałę), jaskinie ( np. „Chłodna” i „Pod balkonem”), Dolinę Zimnika z odsłaniającymi się fragmentami fliszu karpackiego jak również inne geostanowiska i pomniki przyrody. Krajobraz Kotliny Żywieckiej podziwiać można z kilku punktów widokowych np. z Hali Ostre, Hali Jaśkowej i Skrzyczanego ale również z mniejszych wzniesień zlokalizowanych na terenie gminy. Dodatkowym atutem jest brak uciążliwego przemysłu oraz wysoki stopień zalesienia gminy, co sprawia że ma ona doskonałe walory przyrodnicze i wypoczynkowe, szczególnie dla osób spragnionych odpoczynku na łonie przyrody.

 Wspierają Nas

VAX NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

 

stat4u