Spis treści
Walory przyrodnicze
Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego
Dolina Zimnika
Rezerwat Kuźnie
Geostanowiska
Pomniki przyrody
Wszystkie strony

 

 

Walory przyrodnicze gminy Lipowa

 

Gmina Lipowa charakteryzuje się dużym bogactwem walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Głównym czynnikiem, który zadecydował o zróżnicowaniu rzeźby terenu, budowy geologicznej, walorów florystycznych i faunistycznych jest lokalizacja gminy na pograniczu Kotliny Żywieckiej i Beskidu Śląskiego. Gmina charakteryzuje się znacznym stopniem zalesienia. W zachodniej części gminy położonej w obrębie Beskidu Śląskiego powstały obszary chronione: Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego oraz rezerwat przyrody nieożywionej „Kuźnie”.

Do walorów turystycznych gminy powstałych bez udziału człowieka zaliczyć należy ciekawe formacje skalne (np. ambony skalne w rezerwacie Kuźnie czy Malinowską Skałę), jaskinie ( np. „Chłodna” i „Pod balkonem”), Dolinę Zimnika z odsłaniającymi się fragmentami fliszu karpackiego jak również inne geostanowiska i pomniki przyrody. Krajobraz Kotliny Żywieckiej podziwiać można z kilku punktów widokowych np. z Hali Ostre, Hali Jaśkowej i Skrzyczanego ale również z mniejszych wzniesień zlokalizowanych na terenie gminy. Dodatkowym atutem jest brak uciążliwego przemysłu oraz wysoki stopień zalesienia gminy, co sprawia że ma ona doskonałe walory przyrodnicze i wypoczynkowe, szczególnie dla osób spragnionych odpoczynku na łonie przyrody.

 


 

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego został utworzony w 1998 r. Powierzchnia ogólna parku wraz z otuliną wynosi 609.05 km2, w tym powierzchnia samego parku 386,20 km2. Na terenie Gminy Lipowa granica parku przebiega od potoku Twardorzeczka (około 300m od linii lasu) do potoku Leśnianka a następnie równoległą do niego drogą, łączy się z granicą lasu i tak biegnie aż do północnej granicy gminy.  Park obejmuje obszar Beskidu Śląskiego charakteryzującego się bardzo urozmaiconą budową geologiczną. W jego obrębie znajdują się dwa główne pasma: Stożka i Czantorii - zbudowane z piaskowców magurskich oraz Baraniej Góry- zbudowane z piaskowców gadulskich i istebniańskich. Grzbiet pasma Stożka i Czantorii stanowi wododział pomiędzy Olzą i Wisłą. Obszary położone w obrębie pasma Babiej Góry i zbudowane piaskowców gadulskich, charakteryzują się występowaniem warstw o różnej odporności , w wyniku erozji tworzą się tu malownicze progi i wodospady w dolinach potoków, zaś w partiach szczytowych różne formy skałkowe. Na terenie parku zinwentaryzowano liczne skałki, najciekawsze z nich to skały grzybowe w dolinie Białej Wisełki i na górze Kiczora, skały na Kobylej w dolinie Dziechcinki oraz grupa skałek na Malinowskiej Skale, które są chronione jako pomniki przyrody nieożywionej. Pomnikami przyrody są też jaskinie, a wśród nich największa w Karpatach Fliszowych Jaskinia w Trzech Kopcach o łącznej długości korytarzy 1216 m. Na terenie Parku znajdują się również położone na terenie Gminy Lipowa jaskinie w rezerwacie „Kuźnie” . Park krajobrazowy Beskidu Śląskiego jest najlepiej zagospodarowanym parkiem Beskidów. Obszary o charakterze naturalnym lub nieznacznie przekształcone, zostały uznane za rezerwaty przyrody. Zajmują one zaledwie 1% ogólnej powierzchni parku. Należy do nich: m.in. rezerwat „Kuźnie” – jedyny rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 7,22 ha.


 

 

Dolina Zimnika

 

 

 

Dolina Zimnika - czyli Dolina potoku Leśnianka- położona jest w Beskidzie Śląskim, na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Jest obok Doliny Wapienicy najpiękniejszą doliną tego regionu. Dolina położona jest na wysokości około 530 do 600 m n.p.m. Płynący dnem doliny potok Leśnianka ma swoje źródła na wschodnich stokach obszernego kotła, ograniczonego grzbietami Magurki Wiślańskiej (1140 m n.p.m), Magurki Rdziechowskiej (1108 m n.p.m.), Malinowskiej Skały (1152 m n.p.m.) i Kościelca (1022 m n.p.m.). Potok spływa w kierunku północno-wschodnim pomiędzy masywami Skrzycznego (1257 m n.p.m.) i Ostrego (932 m   n.p.m.) wcinając się mocno w podłoże. W związku z intensywną erozja wgłębną w dnie potoku oglądać można wyeksponowane formacje skalne oraz liczne progi i kaskady. W dolinie odsłaniają się warstwy fliszu, budujące pasma Beskidu Śląskiego, głównie łupków. Dolina potoku należy do najlepiej zachowanych w Kotlinie Żywieckiej.

Dno doliny porastają płaty łęgu jesionowego i olszyny górskiej. Na brzegach potoku rośnie szereg rzadkich i chronionych roślin, m.in. tojad mocny, wawrzynek wilczełyko, pierwiosnka wyniosła, parzydło leśne. Żyje tu również wiele chronionych zwierząt: orzesznica, koszatka, popielica, rzęsorek mniejszy, smużka, gacek brunatny, nocek wąsatek, nocek Brandta, podkowiec mały, gronostaj, wydra, dzięcioł pstry duży, dzięcioł zielonosiwy, zimorodek, pluszcz, traszka karpacka, traszka grzebieniasta, salamandra, kumak górski.

Dolina Zimnika jest obszarem posiadającym doskonałe walory wypoczynkowe: cisza i spokój a także walory estetyczne krajobrazu sprawiają ze miejsce to przyciąga turystów w okresie letnim ale również zimą. Biegnąca doliną droga jest doskonałą trasą na wycieczki rowerowe jak również na zimowe wędrówki narciarskie. Coraz częściej jest również wykorzystywana przez wielbicieli Nordic Walking.

Dolina jest przygotowana na przyjęcie turystów.: przy parkingu, obok leśniczówki Leśnictwa Ostre, znajdują się wiaty i miejsce na ognisko. Tu znajduje się także początek Ścieżki dydaktycznej "Doliną Zimnika”, urządzonej przez Nadleśnictwo Węgierska Górka w ramach Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego”. Długość trasy wynosi około 1,5 km. Czas potrzebny do przebycia całej ścieżki i przeanalizowania tematów przedstawionych na tablicach informacyjnych wynosi około 2 godzin. Przy wjeździe na parking ustawiona jest tablica przedstawiająca przebieg trasy z zaznaczonymi przystankami. Woda z doliny Leśnianki od wielu już lat jest dostarczana rurociągiem do browaru w Żywcu, gdzie na jej bazie produkuje się piwo Żywiec".


Rezerwat Przyrody Nieożywionej "Kuźnie"

1995 r. i zajmuje 7,22 h powierzchni. Rezerwat powstał w celu ochrony utworów przyrody nieożywionej w postaci wychodni skalnych i jaskiń a także fragmentów boru jodłowo-świerkowego. Rezerwat położony jest na zboczach Murońki (1021m n.p.m.) na wysokości od 800 do 1010 m n.p.m. Administracyjnie rezerwat wchodzi w skład wsi Twardorzeczka. Osobliwością rezerwatu jest sporych rozmiarów osuwisko utworzone przez bloki skalne i blokowiska - różnej wielkości luźne fragmenty materiału skalnego występującego pojedynczo lub tworzącego duże skupiska. Znajduje się tutaj 10 wychodni skalnych w formie ambon (duże skałki złączone podstawami), 2 w kształcie baszt (duże wolno stojące skałki o kształcie bryłowatym zrośnięte z podłożem podstawą) oraz liczne blokowiska i bloki skalne.Skałki zbudowane są z piaskowca gadulskiego. Na terenie rezerwatu znajdują się również 5 jaskiń największa z nich to Jaskinia Chłodna ma długość 117 m i głębokość 17m. Obszar rezerwatu porośnięty jest borem jodłowo-świerkowym. Osobliwością florystyczną rezerwatu jest roślinność naskalna z takimi gatunkami jak paprotka zwyczajna i znakocica naskalna.


Geostanowiska

Geostanowisko–pojedyńczy obiekt, lub większa ilość obiektów o wybitnych walorach geologicznych, reprezentujących historię geologiczną obszaru, bądź poszczególne procesy geologiczne. Mogą to być odsłonięcia geologiczne, nagromadzenia fauny lub flory kopalnej, głazy narzutowe, jaskinie, interesujące formy krajobrazu, itp.

Według http://www.geosilesia.pl/ na terenie gminy Lipowa znajduje się 5 geostanowisk:

 

Potok Leśnianka — Wychodnie skalne i skałka "Z Leśnej" - strefa kontaktu tektonicznego między utworami jednostki podśląskiej i śląskiej.

Ostre, potok Zimnik— Wychodnie skalne / warstwy godulskie górne,

Kościelec (1019 m n.p.m.) — Wychodnie skalne - m.in. baszta z „oknem”, jedna tego typu skała w Beskidzie Śląskim i jaskinie

Malinowska Skała (1150 m n.p.m.) —Wychodnia skalna "Malinowska Skała" - pomnik przyrody / zlepieńce z Malinowskiej Skały

Murońka (1021 m n.p.m.) — Osuwiska, wychodnie skalne i jaskinie pseudokrasowe (w tym "Chłodna" i "Pod Balkonem") na terenie rezerwatu przyrody nieożywionej "Kuźnie" 

Pomniki przyrody


Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, szczególnie: okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 6 obiektów stanowiących pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, objętych ochroną konserwatora.

 

Pomniki przyrody nieożywionej:


„Malinowska skała” -wychodnia skalna zbudowana z piaskowca gruboziarnistego, znajdująca się na wzniesieniu Malinowska Skała przy żółtym szlaku turystycznym

Jaskinia „Chłodna”  położona w Twardorzeczce, na wysokości ok. 910 m n.p.m. na poł.-wsch stokach Muronki (1017 mn.p.m.) w obrębie rozległego osuwiska w jego dolnej części, na lewo od zielonego szlaku na Magurkę Radziechowską.

Jaskinia „Przed Balkonem”- położona na wysokości 915 m n.p.m, powyżej Jaskini Chłodnej w odległości 80 m na płn-zach obok ambony skalnej o wysokości ok.10 m. na ztpkach Murońki (1017 m n.p.m.)

 

Pomniki przyrody ożywionej:

Grupa 2 lip -  lipy o obwodzie 226 i 188cm- znajdujące się w otoczeniu krzyża przydrożnego w Lipowej.

Lipa drobnolistna  o obwodzie 514 cm, wys. 27 m - znajdująca się w Leśnej


 

Wspierają Nas

VAX NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

 

stat4u